Симфони 2 – инсталиране на Sonata и FOS Bundles

Symfony - изработка на уеб сайтове
Здравейте отново,
В този урок ще инсталираме Sonata Bundle и FOS User Bundle (FOS – Friends Of Symfony). По този начин ще имаме едно малко завършено приложение ако сте следвали първата част “Инсталиране и Конфигуриране на Symfony 2” и втората част
Генериране на bundle, entity и CRUD модул“.
Симфони 2 няма Админ Генератор както Симфони 1, но пък за това има Sonata Bundle, който служи като Админ Генератор. Sonata обаче е разработен проект от Томас Рабайкс ( Symfony ентусиаст ) и е спонсориран от Екино ( софтуерна фирма във Франция ). FOS User Bundle е проект, който управлява потребителите, има основни функционалности като регистрация, логин, забравена парола, висока сигурност, създаване на групи от потребители и т.н. Този модул може да се ползва за видимата част да се защити определено съдържание и да е видимо само за определени потребители, както и за админ частта достъпна само за администраторите на Симфони 2 приложение. Двата модула се инсталират бързо и лесно и улесняват бъдещата работа на програмистта.
В предните уроци инсталирахме Симфони 2 и конфигурирахме, bundle, entity и CRUD module, сега ще продължим с инсталирането на Sonata и FOS User Bundle и ще си създадем админ частта на проложението.

1 ) Трабва да добавим този код в Symfony/deps

[SonataAdminBundle]
  git=http://github.com/sonata-project/SonataAdminBundle.git
  target=/bundles/Sonata/AdminBundle

[SonataBlockBundle]
  git=http://github.com/sonata-project/SonataBlockBundle.git
  target=/bundles/Sonata/BlockBundle

[SonataCacheBundle]
  git=http://github.com/sonata-project/SonataCacheBundle.git
  target=/bundles/Sonata/CacheBundle

[SonatajQueryBundle]
  git=http://github.com/sonata-project/SonatajQueryBundle.git
  target=/bundles/Sonata/jQueryBundle
 
[SonataUserBundle]
  git=git://github.com/sonata-project/SonataUserBundle.git
  target=/bundles/Sonata/UserBundle
 
[SonataEasyExtendsBundle]
  git=git://github.com/sonata-project/SonataEasyExtendsBundle.git
  target=/bundles/Sonata/EasyExtendsBundle
 
[SonataDoctrineORMAdminBundle]
  git=http://github.com/sonata-project/SonataDoctrineORMAdminBundle.git
  target=/bundles/Sonata/DoctrineORMAdminBundle

[KnpMenuBundle]
  git=http://github.com/KnpLabs/KnpMenuBundle.git
  target=/bundles/Knp/Bundle/MenuBundle

[KnpMenu]
  git=http://github.com/KnpLabs/KnpMenu.git
  target=/knp/menu

[Exporter]
  git=http://github.com/sonata-project/exporter.git
  target=/exporter

[FOSUserBundle]
  git=git://github.com/FriendsOfSymfony/FOSUserBundle.git
  target=bundles/FOS/UserBundle

2 ) След това в програмата GIT Bash (http://git-scm.com/downloads)

cd /c/xampp/htdocs/symfony

и влизаме в проекта
Symfony - програмиране

php bin/vendors install

уеб програмиране
3 ) Добавяме следния код във файла Symfony/app/autoload.php

$loader->registerNamespaces(array(
	//…  
  'FOS'       => __DIR__.'/../vendor/bundles',
  'Sonata'      => __DIR__.'/../vendor/bundles',
  'Application'   => __DIR__,
  'Knp'       => array(
             __DIR__.'/../vendor/bundles',
             __DIR__.'/../vendor/knp/menu/src',
             ),
  'Exporter'     => __DIR__.'/../vendor/exporter/lib',

));

4 ) Добавяме следния код във файла Symfony/app/AppKernel.php

$bundles = array(      
 	//…
      new FOSUserBundleFOSUserBundle(),
      new SonatajQueryBundleSonatajQueryBundle(),
      new SonataAdminBundleSonataAdminBundle(),
      new SonataBlockBundleSonataBlockBundle(),
      new SonataCacheBundleSonataCacheBundle(),
      new SonataDoctrineORMAdminBundleSonataDoctrineORMAdminBundle(),
      new KnpBundleMenuBundleKnpMenuBundle(),
      new SonataUserBundleSonataUserBundle('FOSUserBundle'),
      new SonataEasyExtendsBundleSonataEasyExtendsBundle(),
  );

5 ) Добавяме следния код във файла app/config/config.yml

fos_user:
  db_driver: orm
  firewall_name: main
  user_class: ApplicationSonataUserBundleEntityUser
  
sonata_block:
  default_contexts: [cms]
  blocks:
    sonata.admin.block.admin_list:
      contexts:  [admin]

    #sonata.admin_doctrine_orm.block.audit:
    #  contexts:  [admin]

    sonata.block.service.text:
    sonata.block.service.action:
    sonata.block.service.rss:

    # Some specific block from the SonataMediaBundle
    #sonata.media.block.media:
    #sonata.media.block.gallery:
    #sonata.media.block.feature_media:

6 ) Добавяме в “entity Product” следния код за да може да се използва от Sonata Bundle:
src/Mol/StoreBundle/Entity/Product

public function __toString()
{
 return $this->getName();
}

7 ) Във файла app/config/config.yml трабва да разкоментираме

translator: { fallback: %locale% }

и да го променим на

translator: { fallback: en }

След това трябва да добавим конфигурацията за Sonata:

sonata_admin:
  title:   Sonata Project
  title_logo: /bundles/sonataadmin/logo_title.png
  templates:
    # default global templates
    layout: SonataAdminBundle::standard_layout.html.twig
    ajax:  SonataAdminBundle::ajax_layout.html.twig

    # default actions templates, should extend a global templates
    list:  SonataAdminBundle:CRUD:list.html.twig
    show:  SonataAdminBundle:CRUD:show.html.twig
    edit:  SonataAdminBundle:CRUD:edit.html.twig
  dashboard:
    blocks:
      # display a dashboard block
      - { position: left, type: sonata.admin.block.admin_list }
    groups:
      store:
        label: Products

8 ) След това във файла src/Mol/StoreBundle/Resources/config/services.yml:

services:
  mol.store.admin.product:
    class: MolStoreBundleAdminProductAdmin
    tags:
      - { name: sonata.admin, manager_type: orm, group: Store, label: product }
    arguments: [null, MolStoreBundleEntityProduct, SonataAdminBundle:CRUD]

9 ) След това във файла app/config/routing.yml:

fos_user_security:
  resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/security.xml"
 
fos_user_profile:
  resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/profile.xml"
  prefix: /profile
 
fos_user_register:
  resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/registration.xml"
  prefix: /register
 
fos_user_resetting:
  resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/resetting.xml"
  prefix: /resetting
 
fos_user_change_password:
  resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/change_password.xml"
  prefix: /change-password
 
admin:
  resource: '@SonataAdminBundle/Resources/config/routing/sonata_admin.xml'
  prefix: /admin
 
_sonata_admin:
  resource: .
  type: sonata_admin
  prefix: /admin
 
soanata_user:
  resource: '@SonataUserBundle/Resources/config/routing/admin_security.xml'
  prefix: /admin

admin:
  resource: '@SonataAdminBundle/Resources/config/routing/sonata_admin.xml'
  prefix: /admin

_sonata_admin:
  resource: .
  type: sonata_admin
  prefix: /admin

10 ) След това създаваме папката “Admin” в src/Mol/StoreBundle/ и в нея трябва да създадем класа ProductAdmin.php и там на първо време трябва да поставим следния код:

namespace MolStoreBundleAdmin;

use SonataAdminBundleAdminAdmin;
use SonataAdminBundleDatagridListMapper;
use SonataAdminBundleDatagridDatagridMapper;
use SonataAdminBundleValidatorErrorElement;
use SonataAdminBundleFormFormMapper;

class ProductAdmin extends Admin
{
 protected function configureFormFields(FormMapper $formMapper)
 {
  $formMapper
   ->add('name')
   ->add('price')
   ->add('description', null, array('required' => false))
  ;
 }

 protected function configureDatagridFilters(DatagridMapper $datagridMapper)
 {
  $datagridMapper
   ->add('name')
   ->add('price')
  ;
 }

 protected function configureListFields(ListMapper $listMapper)
 {
  $listMapper
   ->addIdentifier('name')
   ->add('price')
  ;
 }

 public function validate(ErrorElement $errorElement, $object)
 {
  $errorElement
   ->with('name')
   ->assertMaxLength(array('limit' => 32))
   ->end()
  ;
 }
}

11 ) След това трябва да създадем нов модул със следната команда в GIT Bash:

php app/console sonata:easy-extends:generate SonataUserBundle

изработка на сайтове със Symfony 2
и модулчето е готово, можете да го намерите в app/Application/Sonata/UserBundle
Да не забравяме да добавим в app/appKernel.php този ред код:

new ApplicationSonataUserBundleApplicationSonataUserBundle()

12 ) Сега имаме да правим доста конфигурации в app/config/security.yml

security:
  encoders:
    FOSUserBundleModelUserInterface: sha512
 
  role_hierarchy:
    ROLE_ADMIN:    ROLE_USER
    ROLE_SUPER_ADMIN: [ROLE_USER, ROLE_SONATA_ADMIN, ROLE_ADMIN, ROLE_ALLOWED_TO_SWITCH]
    SONATA:
      - ROLE_SONATA_PAGE_ADMIN_PAGE_EDIT # if you are not using acl then this line must be uncommented
 
  providers:
    fos_userbundle:
      id: fos_user.user_manager
 
  firewalls:
 
    # -> custom firewall for the admin area of the URL
    admin:
      pattern:   /admin(.*)
      form_login:
        provider:    fos_userbundle
        login_path:   /admin/login
        use_forward:  false
        check_path:   /admin/login_check
        failure_path:  null
      logout:
        path:      /admin/logout
      anonymous:  true
    # -> end custom configuration
 
    # defaut login area for standard users
    main:
      pattern:   .*
      form_login:
        provider:    fos_userbundle
        login_path:   /login
        use_forward:  false
        check_path:   /login_check
        failure_path:  null
      logout:    true
      anonymous:  true
 
# ...
 
  access_control:
    # URL of FOSUserBundle which need to be available to anonymous users
    - { path: ^/_wdt, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
    - { path: ^/_profiler, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
    - { path: ^/login$, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
 
    # -> custom access control for the admin area of the URL
    - { path: ^/admin/login$, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
    - { path: ^/admin/logout$, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
    - { path: ^/admin/login-check$, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
    # -> end
 
    - { path: ^/register, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
    - { path: ^/resetting, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
 
    # Secured part of the site
    # This config requires being logged for the whole site and having the admin role for the admin part.
    # Change these rules to adapt them to your needs
    - { path: ^/admin, role: [ROLE_ADMIN, ROLE_SONATA_ADMIN] }
    - { path: ^/.*, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
# ...

Директно даваме целия код, който трябва да е в този файл.

13 ) В новия модул, който генерирахме трябва да направим малко промени ако искаме да работи. Отиваме в app/Application/Sonata/UserBundle/Entity/User.php и вътре кода трябва да е следния:

namespace ApplicationSonataUserBundleEntity;

use FOSUserBundleEntityUser as BaseUser;
use DoctrineORMMapping as ORM;

/**
 * @ORMEntity
 * @ORMTable(name="user")
 */
class User extends BaseUser
{
  /**
   * @ORMId
   * @ORMColumn(type="integer")
   * @ORMGeneratedValue(strategy="AUTO")
   */
  protected $id;

  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
    // your own logic
  }
}

И след това в другия файл app/Application/Sonata/UserBundle/Entity/Group.php

namespace ApplicationSonataUserBundleEntity;

use FOSUserBundleEntityGroup as BaseGroup;
use DoctrineORMMapping as ORM;

/**
 * @ORMEntity
 * @ORMTable(name="group")
 */
class Group extends BaseGroup
{
  /**
   * @ORMId
   * @ORMColumn(type="integer")
   * @ORMGeneratedValue(strategy="AUTO")
   */
  protected $id;

  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
    // your own logic
  }
}

14 ) След тези промени в GIT Bash пишем следните команди:

php app/console doctrine:schema:update –dump-sql

и след това
Symfony - разработване на уеб сайтове

php app/console doctrine:schema:update –force

и след това
Symfony и Sonata Bundle интегриране към уеб сайт

php app/console assets:install web

Symfony и FOS Bundle - уеб програмиране
15 ) Трабва да добавим и translator-a в директория app/Application/Sonata/userBundle/Resources/translations/SonataUserBundle.en.yml със следното съдържание:

form:
 label_username:         Username
 label_email:              Email
 label_plain_password:    Password (Plain)
 label_groups:             Groups
 label_roles:               Roles
 label_locked:             Locked
 label_expired:             Expired
 label_enabled:            Enabled
 label_credentials_expired: Credentials Expired
 label_name:              Name
 
list:
 label_username:          Username
 label_email:              Email
 label_enabled:            Enabled
 label_locked:             Locked
 label_created_at:         Created At
 label_roles:              Roles
 label_name:              Name
 
filter:
 label_username:       Username
 label_locked:          Locked
 label_email:           Email
 label_id:               ID
 label_name:           Name

16 ) И сега трябва да създадем потребители. Това става със следните команди в GIT Bash:

php app/console fos:user:create admin admin@cholakovit.com password --super-admin

разработване на уеб сайтове чрез Symfony
тази команда е за създаване на администратор акаунт, следващата е за обикновен потребител:

php app/console fos:user:create testuser test@cholakovit.com password

Ако отидем на:
http://localhost/Symfony/web/app_dev.php/admin/dashboard
ще бъдем препратени към
http://localhost/Symfony/web/app_dev.php/admin/login
там можем да си въведам admin/password и ще влезам в модула където ще видим само “Product” елемента за манипулиране.
И това е, вече си имаме Sonata Bundle от където можем да управляваме модулите, които разработваме във визуалната част на уеб сайта и са видими за потребителите. Разбира се FOS User Bundle може да се ползва и за визуалната част,, където да създадем акаунти и да има регистрация. Модулчето е доста добре разработено и предлага добри функционалности. Специално ние сме много доволни и много благодарни на КnpUniversity за тази разработка и добавка към Symfony 2. Така ще можем да разработваме уеб сайтове по-лесно и програмния ни код ще е по-оптимизиран.

3 thoughts on “Симфони 2 – инсталиране на Sonata и FOS Bundles

 1. Чудесна статия!!!Благогодаря за отделеното време и ясните разяснения.

 2. This page certainly has all of the information I
  needed about this subject and didn’t know who to ask.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *